Chia sẻ về biểu đồ đường đi của mặt trời trên phần mềm PVsyst

Video chia sẻ về biểu đồ đường đi của mặt trời, giúp anh em hình dung về việc chọn hướng của giàn pin và nguyên nhân hướng giàn pin về Phía Nam tại khu vực Việt Nam.

© Solar24h Media

>