Danh sách công ty sản xuất tấm pin nằm trong Tier-1 [Q1,Q2,Q3/2019]

Danh sách Tier-1

Tier-1 Là những công ty tồn tại lâu hơn 5 năm. Tất cả các bước sản xuất, bao gồm sản xuất wafer và lắp ráp các tấm pin. Thực hiện trong nhà máy trên dây chuyền tự động hóa 100%. Các công ty này thường là những người luôn đổi mới sản phẩm và giới thiệu các công nghệ mới nhất.

Q1/2019

1.Jinko Solar
2.Canadian Solar
3.Risen Energy
4.JA Solar
5.Hanwha QCells
6.Trina Solar
7.Longi
8.GCL Systems
9.Talesun
10.Seraphim
11.Suntech
12.Renesola
13.Znshine Solar
14.First Solar
15.Chint/Astronergy
16.LG Electronics
17.BYD
18.Eging

19.Sumec/ Phono Solar
20.Jinneng 
21.REC Group
22.Waaree
23.HT-SAAE 
24.Adani/Mundra
25.Vikram Solar
26.ET Solar
27.Neo Solar Power
28.Lightway
29.Boviet
30.Hansol Technics
31.S-Energy
32.AU Optronics
33.Shinsung
34.Helience
35.Sharp

Q2/2019

1.Jinko Solar
2.Hanwha QCells
3.JA Solar
4.Canadian Solar
5.Longi
6.Risen Energy
7.Trina Solar
8.Chint/Astronergy
9.GCL Systems
10.Talesun
11.Seraphim
12.First Solar
13.Suntech
14.Renesola
15.Znshine Solar
16.LG Electronics
17.BYD
18.Akcome
19.Eging
20.Sumec / Phono Solar

21.Jinneng
22.REC Group
23Waaree
24.HT-SAAE
25.Adani/Mundra
26.Neo Solar Power / URE
27.Vikram Solar
28.Hengdian DMEGC
29.Jolywood
30.ET Solar
31.Lightway
32.Boviet
33.Hansol Technics
34.S-Energy
35.AU Optronics
36.Shinsung
37.Helience
38.Sharp
39.Winaico 

Q3/2019

1.LONGi Solar
2.Jinko Solar
3.Hanwha QCells
4.JA Solar
5.Canadian Solar
6.Risen Energy
7.Trina Solar
8.First Solar
9.GCL Systems
10.Talesun
11.Seraphim
12.Renesola
13.Chint/Astronergy
14.Znshine Solar
15.Akcome
16.LG Electronics
17.BYD
18.Sunpower
19.Eging
20.Sumec / Phono Solar 

21.Jinneng
22.REC Group
23.Waaree
24.HT-SAAE
25.Adani/Mundra
26.Neo Solar/URE
27.Vikram Solar
28.Hengdian DMEGC
29.Jolywood
30.ET Solar
31.Lightway
32.Boviet
33.Hansol Technics
34.Vietnam Sunergy
35.S-Energy
36.AU Optronics
37.Shinsung
38.Hellene
39.Sharp
40.Winiaco

Q4/2019

[Updating]

Nguồn : BloombergNEF

>